BORANG SOAL SELIDIK: TAHAP KEPUASAN STAF
 
Assalamualaikum w.b.t / Salam Sejahtera

Tuan diharap dapat menjawab soalan-soalan di dalam borang soal selidik ini. Tujuan soal selidik ini adalah untuk mendapat maklum balas berhubung dengan Tahap Kepuasan Staf yang berkhidmat di Institut Aminuddin Baki.

Sehubungan itu, tuan dimohon agar dapat menjawab semua soalan yang dikemukakan dengan jujur dan ikhlas. Kerjasama tuan amat dihargai dan disanjung tinggi.

Sekian, terima kasih.

BAHAGIAN A: Latar Belakang Responden
Arahan: Mohon Jawab Semua Soalan.
 
Jantina : Lelaki
Perempuan
 
Kaum : Melayu
Cina
India
Lain-Lain
 
Jawatan : Staf Sokongan
Staf Ikhtisas
Staf Teknikal
 
Tempoh Berkhidmat di IAB Sehingga Kini : tahun

BAHAGIAN B: Pandangan Responden Mengenai Tahap Kepuasan Staf
Arahan Am: Mohon tandakan jawapan bagi semua soalan.
 
Penerangan Jawapan:
  1. Sangat Tidak Setuju (STS)
  2. Tidak Setuju (TS)
  3. Kurang Setuju (KS)
  4. Setuju (S)
  5. Sangat Setuju (SS)
 
Arahan: Mohon nilaikan reaksi anda terhadap Tahap Kepuasan Staf di IAB.
 
Pernyataan STS TS KS S SS
1. Saya amat selesa bekerja di IAB. 1 2 3 4 5
 
2. Persekitaran kerja di IAB membantu saya melaksanakan kerja saya dengan cemerlang. 1 2 3 4 5
 
3. Saya sentiasa dibimbing oleh pegawai atasan untuk melaksanakan kerja dengan cemerlang. 1 2 3 4 5
 
4. Segala bantuan yang diberikan dalam melaksanakan tugas harian amat membantu saya. 1 2 3 4 5
 
5. Saya amat selesa dengan tugas yang saya lakukan sekarang. 1 2 3 4 5
 
6. Saya sentiasa berusaha mempertingkatkan prestasi saya secara berterusan. 1 2 3 4 5
 
7. Keadaan pejabat tempat saya bekerja adalah sesuai dengan tugas saya. 1 2 3 4 5
 
8. Kemudahan yang disediakan untuk saya bekerja adalah sesuai dengan tugas saya. 1 2 3 4 5
 
9. Saya sentiasa mendapat pengiktirafan terhadap sumbangan saya di tempat kerja. 1 2 3 4 5
 
10. Saya yakin laluan kerjaya saya adalah cerah semasa berkhidmat di IAB . 1 2 3 4 5
 

Untitled Document